Consultar ensayos de calidad


Energia eléctrica: neta i de facil distribució, Problematica del consum d’ energía, Els principals problemes de la degradació de la biosferaPregunta 1
Resumiu les idees principals del document. (2 punts)
Pregunta 2
Exposeu les principals característiques dels recursos energètics a nivell mundial: recursos energètics no renovables i renovables; problemàtica del consum d’energia i el desenvolupament sostenible. (3 punts)
Pregunta 3
Exposeu els trets essencials dels problemes mediambientals actuals del nostre planeta: l’atmosfera (pluja àcida, disminució de la capa d’ozó, l’efecte hivernacle i el canvi climàtic, l’“smog” i contaminació acústica); hidrosfera (escassetat i contaminació de l’aigua); la biosfera


(desforestació, erosió i desertització, problemàtica dels residus). (5 punts)
PREGUNTA 1
En aquest cuadre, la primera idea que observem suposa
que consumim més recursos energètics dels que produïm.
I produïm més residus dels que la Terra pot assumir . El petroli i el gas natural es posen els primers de la fila. Tan davant podem assolir que gastem més petroli, i pot ser, molt contaminant.

PREGUNTA 2
Les fonts d ‘energia convencionals d’ ús més freqüent les podem dividir en les següents branques:
NO RENOVABLES:
Combustibles fòssils: es troba en quantitats limitades.
• Carbó; s’ utilitza en central eléctriques i indústries, es molt contaminant malgrat que les seves reserves son abundants.
• Petroli; s’ utilitza en la fabricació de plàstics i combustibles, pot ser molt contaminant.
• Gas natural; de distribució complicada, sol ser una energía moltneta.


Energia eléctrica: neta i de facil distribució.
• Hidroeléctrica; Utilitza els salts d’aigua per generar energia elèctrica.
• Termoeléctrica; Centrals de carbó, molt contaminants. Tot i que en el gas trobem una nova generació que comprén en cicle combinat i cogeneració.
• Nuclear; És neta i econòmica però amb riscos per accidents nuclears i problemes pels residus radioactius que encara no han trobat la solución de com reciclar-los.


RENOVABLES
Fonts d’ energía alternativa; netes renovables i segures.
• . Solar: no és uniforme i l'electricitat no es pot emmagatzemar.
• . Eòlica: necessiten vent i alteren el paisatge.
• . Mareomotriu: la menys desenvolupada i amb condicions costaneres molt especials.
• . Geotèrmica: limitada a segons quines zones.
• . Biomassa: aprofiten els residus orgànics com a combustible.

Problematica del consum d’ energía
Ve donada per l’ esgotament del recursos naturals. La combustió del carbó, del petroli i del gas natural subministra la majoria de energia que utilitzem,els gasos emesos durant aquesta combustió degraden l'entorn i fins i tot poden arribar a alterar les condicions del nostre planeta . Aixó amb les poblacions en vies de desenvolupament dóna a que s’ incrementi la contaminació.
Desenvolupament sostenible
És el desenvolupament que satisfà les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves pròpies necessitats unconjunt d'accions i compromisos amb la finalitat d'estalviar el consum energètic i prendre mesures que no contaminin el medi ambient.
PREGUNTA 3
Problemes mediambientals actuals al nostre planeta
L’ atmosfera; La combustió generalitzada d’hidrocarburs genera fums, partícules i gasos contaminats. Els problemes mes importants són
• La pluja àcida; els combustibles fòssils al cremar-se són expulsats a l’atmosfera on reaccionen amb les gotes d’aigua de les capes superiors, amb els núvols. Aquesta aigua contaminada quan plou es converteix en pluja àcida.
• El boirum o smog ;és la contaminació urbana per carbó. Va aparèixer amb la Revolució Industrial, quan el carbó s’utilitzava massivament. Més tard apareix el boirum fotoquímic que té el seu origen en la contaminació per petroli i es troba en grans ciutats amb molts automòbils.
• La disminució de la capa d’ozó; La capa d’ozó és un filtre solar que limita l’arribada de la radiació ultraviolada. Aquest filtre és un equilibri entre l’oxigen i l’ozó de l’estratosfera. Els CFC són gasos que destrueixen l’ozó, alteren l’equilibri i creen un forat que permet el pas de la radiació ultraviolada.
• L’efecte hivernacle i el canvi climàtic. El clima, es troba en una situació de canvi permanent, amb independència dels canvis estacionals anuals. L’augment dels gasos crea una capa a l’atmosfera que impedeix la reflexió de la radiació calorífica d’ona curta. Aquesta part de la radiació queno ha sortit torna a la terra escalfant el planeta: és l’efecte hivernacle.
• La contaminació acústica. La contaminació acústica, motivada pel soroll del trànsit, es mesura en decibels, afecta els éssers humans físicament, psicològicament, fisiològicament.

La hidrosfera
• L’aigua; Només l’1% de l’aigua dolça el 79% gel i el 20% aigua subterrànea. Les necessitats creixents generen greus problemes de manca d’aigua i de sobreexplotació de la poca disponible. L’àrea mediterrània té el risc, de patir sequeres periòdiques.
• La contaminació de l’aigua. L’abocament excessiu de matèria orgànica, fertilitzants de substàncies que no es descomponen, substàncies tòxiques i l’augment de la temperatura de l’aigua son el equivalent d’ aquest problema. Un consum excessiu provoca una disminució de la disponibilitat. Les aigües subterrànies, també pateixen els efectes de la sobreexplotació i la contaminació. La qualitat de l’aigua es mesura amb l’Índex (ISQA). Els abocaments d’aigües contaminades afecten les aigües marines.


La biosfera
Els principals problemes de la degradació de la biosfera, son els següents
La desforestació. Els boscos ocupen encara un terç de la capacitat terrestre, tot i encara, que cada cop menys “gràcies“ a les activitats humanes. Podem distingir les següents causes
• La rompuda; Es la tala d’ arbres per poder cultivar, una pràctica molt antiga que encara es desenvolupa a alguns països i que suposa una pèrduamolt greu de biodiversitat. La dependència de la producció agrària, forçava convertir els boscos en terres de conreu. La ramaderia també facilitava la disminució del bosc.
• La tala; La tala d’arbres per obtenir fusta, primera matèria per poder obtenir eines i mecanismes per la construcció, mobles, etc
• La construcció d ‘obres públiques i privades.
Erosió i desertificació. És el procés natural de destrucció del sol incrementat per les activitats humanes.
• Monocultiu; Utilitza molt el sòl.
• Desertificació; Desaparició de la coberta vegetal per les accions dels humans.
• L’ àrea mediterrània; La reforestació amb espècies autòctones intenta cobrir aquest problema, utilitzant racionalment el medi i el seu entorn.

Problemàtica dels residus. Els humans, generem un volum de residus que no sempre es poden eliminar . Poden ser urbans, industrials i rurals. Per fer front aquest problema podem exercir podem destinar aquests residus a :
• Reutilització; Seleccionar i transformar per aprofitar- los. Reciclar de manera coherent i selectivament, que abarca la conciència de tots en aquest problema.
• Incineració; Cremar els residus encara que això comporta a gasos i fums contaminants.
• Abocadors; La solució mes sencilla però, comporta a la contaminació del sòl, de l’ aigua, i l’ atmosfera. El compostatge també sería una solució pel residus orgànics, encara i tot que que esdevindria a els problemes que hem comentat abans.
Política de privacidad