Consultar ensayos de calidad


Quan la Terra tremolaQuan la Terra tremola
Ones sísmiques: Vibració provocada pel lliscament dels blocs de la falla.
Epicentre: Punt de la superfície on arriben primer les ones sísmiques.
Hipocentre o focus: Punt on és produeix un sisme es troba en pla d’una falla.
Falles:
Ones P: Són ones longitudinals que provoquen compressions i dilatacions successives de les partícules, i les fan desplaçar endavant i endarrere de la direcció de propagació.
Ones S: Són ones transversals i mouen les partícules com fa una corda quan la sacsegem des de un extrem.
Discontinuïtat: S’observa el desplaçament de les ones sísmiques a partir d’un focus, es pot veure que a determinades profunditats es produeixen canvis sobtats de velocitat i direcció.
Dorsal: Terratrèmols superficials associats a les falles normals i a les bosses de magma ascendent.


Zones de subducció: Sistemes superficials a la placa que es doblega i enfonsa , així com a la placaque és manté a la superfície.
Zones de lliscament: El focus sísmics són superficials i es produeixen al llarg de les grans falles transformant que separen les dues plaques.
Zones de abducció:
Zones de interplaca: S’associen a falles antigues que encara poden presentar algun moviment residual.
Sismògraf: Aparell que s’utilitzen per registrar els terratrèmols.
Sismograma: Gràfic resultant del registre d’un terratrèmol.
Intensitat d’un sisme: Mesura subjectiva que es basa en l’observació dels efectes del terratrèmol en un punt determinat.
Escala de Mercalli: Mesura la intensitat d’un sisme i té 12 graus.
Magnitud d’un sisme: Logaritme decimal de l’amplitud de l’ona sísmica més gran registrada 100 km de l’epicentre.
Escala de Richter: Mesura la magnitud d’un sisme té 12 graus pero en nombres romans.
Isosísmiques: Representació en un mapa de les intensitats per un terratrèmol i podem dibuixar unes línies.


Política de privacidad