Consultar ensayos de calidad


Cosmologia - La cosmologia antiga, edat modernaCosmologia :

La cosmologia és l'estudi de l'estructura i la història de l'Univers a gran escala. Tracta de l'origen, l'estructura i les lleis de l'Univers. Es relaciona amb la filosofia i la  religió, tot i que actualment se l'utilitza només per a designar una branca de l'astronomia. La cosmologia és la més antiga de les ciències. La recerca dels nostres orígens no ha deixat de fascinar la humanitat. Històricament se sol dividir en quatre etapes: Grega, Medieval, Moderna i Contemporània.

La cosmologia antiga :


En astronomia, la teoria és aquella que col·loca el planeta Terra immòbil en el centre de l'univers, i la resta dels planetes, el Sol i les estrelles girant al seu voltant. Aquesta creença fou habitual en la Grècia antiga i a la Xina, i va sobreviure fins al començament de l'edat moderna; a partir de finals del segle XVI fou substituït gradualment pel model heliocèntric. Avui dia, la cosmologia geocèntrica sobreviu com a element literari dins la ciència-ficció. La teoria va ser formulada per Aristòtil al segle IV aC i completada per Claudi Ptolomeu el segle II. Normalment, els filòsofs grecs i medievals combinaven el model geocèntric amb una Terra esfèrica, diferent al model d'una Terra plana relacionat amb altres mitologies. Es creia també que el moviment dels planetes era circular i no el·líptic, una visió que no es posaria en dubte en la cultura occidental fins al segle XVII.
La cosmologia medieval : ( galileu galielei , giordano bruno, copernic )
Laconcepció aristotèlica es prolongà durant l'edat mitjana, si bé el cristianisme introduí importants innovacions en la cosmologia, amb idees com la divina providència, creació, miracle , entre d'altres. El model heliocèntric o heliocentrisme  és el model cosmològic segons en el qual el Sol és el centre del sistema solar i tots planetes orbiten al seu voltant. Va ser proposat per primera vegada a l'Antiga Grècia per Aristarc de Samos, com a resposta al model geocèntric, i va anar evolucionant a través dels anys i de diferents filòsofs que el van defensar. Durant els segles XVI i XVII, després de ser ressuscitat per Nicolau Copèrnic, va ser motiu d'una important disputa amb el model geocèntric. Finalment, l'heliocentrisme es va imposar. Gran part dels problemes d'acceptació del model heliocèntric venien per motius religiosos. Si a la Bíblia surt que l'ésser humà és el centre de la creació perquè està fet a imatge i semblança de Déu, no podia ser que la terra on ell habitava no fos el centre de l'univers.

GALILEO:


Va ser un físic, matemàtic, i filòsof toscà que va tenir un paper important durant la revolució científica. Va millorar el telescopi, i per tant, l'observació astronòmica, i va donar suport a la teoria heliocèntrica de Nicolau Copèrnic. De vegades, se l'anomena 'el pare de l'observació astronòmica', el 'pare de la física moderna' el 'pare de la ciència', i el 'pare de la ciència moderna'. Stephen Hawking digué, 'Galileu, potser més que qualsevol altra persona, fou elresponsable del naixement de la ciència moderna.'

Giordano Bruno :
Estava interessat per la filosofia, amb una memòria excepcional, serà atret per les idees redescobertes en aquell temps d'Hermes Trismegistus, i Plató.
El 1576 haurà de partir de Nàpols per tal d'evitar la Inquisició. Surt de Roma per igual motiu, al mateix temps que deixa l'orde dels dominics. Viatja a Ginebra, es fa calvinista, abans de ser excomunicat, i forçat a anar a França, on hi estarà durant molts d'anys, sota la protecció de poderosos mecenes. En aquesta època publica vint llibres, com Cena de le Ceneri (1584), i De l'Infinito, Universo e Mondi (1584). En aquesta segona obra defensa les teories de Copèrnic.
El 1586, després d'una violenta disputa sobre 'un instrument científic', abandona França per anar a Alemanya, i a Helmstadt és excomunicat pels Luterans. El 1591 accepta una convidada a Venècia, on serà arrestat per la Inquisició, jutjat, i extradit per un judici a Roma, el 1593, on restà empresonat sis anys abans de ser jutjat. El seu judici fou supervisat pel Cardenal Bellarmino. Rebutjà retractar-se, i va ser declarat heretge, i lliurat a les autoritats seculars el 8 de gener de 1600. Morí cremat el 17 de febrer de 1600, al Campo dei Fiori, una popular plaça de Roma, on una estàtua recorda aquest fet.


COPÈRNIC :

Nicolau Copèrnic  va ser un astrònom polonès . Va ser el primer astrònom a formular una àmplia cosmologia heliocèntrica que va desplaçar la Terra com a centre de l'Univers. Elseu llibre de referència, De revolutionibus orbium coelestium (Sobre les revolucions de les esferes celestes), on expressa el seu deute amb les obres d'Azarquiel i Al-Battani, publicat el 1543, just abans de la seva mort, és sovint considerat com el punt de partida de la moderna astronomia i l'epifania que va començar la revolució científica. El seu model heliocèntric, amb el Sol al centre de l'Univers, ha demostrat que els moviments observats dels objectes celestes poden explicar-se sense suposar que la Terra és en repòs en el centre de l'univers. La seva feina va estimular noves investigacions científiques i es convertí en una icona de la història de la ciència que sovint es coneix com la Revolució copernicana o Revolució de Copèrnic.
Copèrnic és considerat el fundador de l'astronomia moderna, per tal com establí les bases que permetrien a Galileu i Isaac Newton de culminar la revolució astronòmica - en passar d'un Univers geocèntric a un cosmos heliocèntric - i de capgirar de manera irreversible la visió del cosmos prevalent fins aleshores.
Fou un dels grans polifacètics del Renaixement: va ser matemàtic, astrònom, metge, poliglot multilingüe, estudiós dels clàssics,traductor i artista. També era clergue catòlic, jurista, governador, líder militar, diplomàtic i economista. Entre les seves moltes responsabilitats, l'astronomia figurava com poc més que un passatemps. Tot i amb això, va ser en aquest camp aquell en què va marcar una fita per a la humanitat.

La cosmologia Edat Moderna : Newton
La cosmologia moderna neix a partir dels treballs de Nicolau Copèrnic, astrònom polonès, que fou un dels primers científics que posà en qüestió el sistema geocèntric de Ptolomeu, l'observació de nombroses ocultacions, eclipsis de lluna, així com l'ocultació de l'estel Aldebarà el 9 de març del 1947 a Bolònia, i les observacions al seu observatori de Frauenburg
Isaac Newton, amb la idea d'estendre als cossos celestes la gravetat terrestre (Llei de la gravitació universal), va donar forma a la mecànica celeste, teoria que pretén explicar definitivament el moviment dels planetes. Newton també va desenvolupar el telescopi reflector. Model heliocèntric amb idees de Newton
Exercicis :
a. Relaciona cada uno de los textos con alguno de los autores indicados, poniendo a su lado el número romano correspondiente al texto. Argumenta los motivos de tus respuestas. 
Autores
Hesíodo
Aristóteles
Albert Einstein
Stephen Hawking
Penzias y Wilson
Textos
 IV
 I
 III
II
 V

b. Ordena cronológicamente los textos y realiza un esquema resumen de las principales ideas cosmológicas defendidas por los autores a lo largo de la historia. 

c. Algunas de estas explicaciones sobre el universo estan basadas en mitos, mientras que otras lo estan en razonamientos científicos. Indica cuales de ellas pertenecen a explicaciones míticas y cuales a las científicas, razonando la respuesta. ¿Cuales son las diferencias entre las explicaciones que proporciona unmito y las que se consiguen en la ciencia? 

Las explicaciones científicas se basan en evidencias, son hechos confirmados a través de experimentos y observaciones, en cambio las explicaciones que proporciona el mito se dan por creencias y tradiciones de la cultura, son ideas no comprobadas.
Explicaciones místicas
Explicaciones científicas:2,3, 5

d. Muchas de de las explicaciones científicas examinadas han dejado de ser validas. ¿Crees que, por ello, han dejado también de ser científicas? 

No, siguen siendo científicas aunque tiempo después se demostraran que son erroneas.
e. De los textos indica con claridad cual nos dice la finalidad de la ciencia. ¿de qué texto se trata, y cual es dicha finalidad? ¿Crees que se trata del único objetivo posible de la ciencia? 

Se trata del texto 5, la finalidad de la ciencia que se menciona en el texto, es encontrar una teoría unificada, consistente y completa que incluiría las teorías parciales, que sera el principio para llegar a nuestra meta, una completa comprensión de lo que sucede a nuestro alrededor y de nuestra propia existencia.

f. La investigación científica puede estar condicionada por intereses económicos, políticos o de otros tipos, de distintos ambitos de la actividad humana. Argumenta de forma razonada sobre la independencia de la ciencia respecto a otros intereses 

La ciència es totalment independent de altres interessos, es completament objectiva i no es deixa influenciar per factors externs, i comque sempre segueix el mateix protocol, no pot ser alterada


3. Model cosmològic actual: Teoria del Big Bang
TEORIA DEL BIG BANG
La teoría mas conocida sobre el origen del universo se centra en un cataclismo cósmico sin igual en la historia: el big bang. Esta teoría surgió de la observación del alejamiento a gran velocidad de otras galaxias respecto a la nuestra en todas direcciones, como si hubieran sido repelidas por una antigua fuerza explosiva.
Antes del big bang, según los científicos, la inmensidad del universo observable, incluida toda su materia y radiación, estaba comprimida en una masa densa y caliente a tan solo unos pocos milímetros de distancia. Este estado casi incomprensible se especula que existió tan sólo una fracción del primer segundo de tiempo.
Los defensores del big bang sugieren que hace unos 10.000 o 20.000 millones de años, una onda expansiva masiva permitió que toda la energía y materia conocidas del universo (incluso el espacio y el tiempo) surgieran a partir de algún tipo de energía desconocido.
La teoría mantiene que, en un instante (una trillonésima parte de un segundo) tras el big bang, el universo se expandió con una velocidad incomprensible desde su origen del tamaño de un guijarro a un alcance astronómico. La expansión aparentemente ha continuado, pero mucho mas despacio, durante los siguientes miles de millones de años.
Los científicos no pueden saber con exactitud el modo en que el universo evolucionó tras el big bang. Muchoscreen que, a medida que transcurría el tiempo y la materia se enfriaba, comenzaron a formarse tipos de atomos mas diversos, y que estos finalmente se condensaron en las estrellas y galaxias de nuestro universo presente.
Orígenes de la teoría
Un sacerdote belga, de nombre George Lemaitre, sugirió por primera vez la teoría del big bang en los años 20, cuando propuso que el universo comenzó a partir de un único atomo primigenio. Esta idea ganó empuje mas tarde gracias a las observaciones de Edwin Hubble de las galaxias alejandose de nosotros a gran velocidad en todas direcciones, y a partir del descubrimiento de laradiación cósmica de microondas de Arno Penzias y Robert Wilson.
El brillo de la radiación de fondo de microondas cósmicas, que puede encontrarse en todo el universo, se piensa que es un remanente tangible de los restos de luz del big bang. La radiación es similar a la que se utiliza para transmitir señales de televisión mediante antenas. Pero se trata de la radiación mas antigua conocida y puede guardar muchos secretos sobre los primeros momentos del universo.
La teoría del big bang deja muchas preguntas importantes sin respuesta. Una es la causa original del mismo big bang. Se han propuesto muchas respuestas para abordar esta pregunta fundamental, pero ninguna ha sido probada, es mas, una prueba adecuada de ellas supondría un reto formidable.
https://www.nationalgeographic.es/ciencia/espacio/origen-universo

A2.1  Animación: Cronograma de tiempo


1. Explicala frase: “El Universo parece ser la consecuencia de un evento inusual: la gran explosión o Big Bang, que ocurrió hace unos 13700 millones de años, y sus efectos todavía subsisten, expandiendo el Universo”.

2. Utilizando el cronograma de la animación indica hace cuanto tiempo y las características en las que:
a) se formó el Universo hace unos 13700 millones de años
b) brillan las primeras estrellas; 
c) se forma el Sistema Solar; 
d) se forma la Tierra; 
e) se forma la Luna; 
f) se origina la vida; 
g) surgen los primeros organismos pluricelulares; 
h) era Paleozoica (periodo cambrico, los primeros invertebrados; 
i) Los dinosaurios (era Mesozoica, periodo Jurasico y Cretacico); 
j) extinción de los dinosaurios; 
k) separación de los continentes; 
l)aparición del Homo erectus; 
m) aparición del Homo sapiens sapiens; 
n) descubrimiento del jabón; 
o) descubrimiento de la lampara incandescente

3. Explica por qué cuanto mas alejados estan los objetos de la Tierra se ven mas rojos. 
En física y astronomía, el corrimiento al rojo, acercamiento hacia el rojo o desplazamiento hacia el rojo (en inglés: redshift), ocurre cuando la radiación electromagnética, normalmente la luz visible, que se emite o refleja desde un objeto es desplazada hacia el rojo al final del espectro electromagnético. De manera mas general, el corrimiento al rojo es definido como un incremento en la longitud de onda de radiación electromagnética recibida por un detector comparado con lalongitud de onda emitida por la fuente. Este incremento en la longitud de onda se corresponde con un decremento en la frecuencia de la radiación electromagnética. En cambio, el decrecimiento en la longitud de onda es llamado corrimiento al azul. Cualquier incremento en la longitud de onda se llama 'corrimiento hacia el rojo', incluso si ocurre en radiación electromagnética de longitudes de onda no visibles, como los rayos gamma, rayos X y radiación ultravioleta. Esta denominación puede ser confusa ya que, a longitudes de onda mayores que el rojo (p.ej. infrarrojo, microondas y ondas de radio), los 'desplazamientos hacia el rojo' se alejan de la longitud de onda del rojo.

ANNEXOS

Model Cosmològic edat antiga i medieval- Geocentrisme


Sant Agustí d'Hipona

Copèrnic

Galileu Galilei

Model Heliocèntric


Newton

1.
Significat del terme BIG BANG. Explicació la contradicció.
2. En quina data temporal se situa?
3. Dades del Sol

4. Nombre aproximat de galàxies

Evolució del concepte d’univers: Sistema Solar
5. Abans de la ciència. Home/Natura/Utilitat

6.
Primeres observacions
7.
Diferència Astrologia / Atronomia
8.
Segle VI (a.C.) Preorigen de la ciència
9.
Estels i planetes
10.
Segle VI (a.C.) Geocentrisme
11. Aristòteles / Ptolomeo Epicicles
12.
Segle XV (d.C
13. Copérnic. Què publica? Quan?

14. Kepler. Modificacions model
15. Segle XVII (d.C.) Observació Galileo
16.Newton

Política de privacidad